CV số 399 của sở GD

Công văn về việc rà soát dữ liệu trên Website tìm hhieeur năm chiến thắng Đồng Lộc

Số kí hiệu 339/SGD ĐT-CTTT
Ngày ban hành 29/03/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 02/04/2018
Thể loại Văn bản Bộ GD&ĐT
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Cơ quan ban hành Bộ GD&ĐT
Người ký Phùng Xuân Nhạ

Nội dung

UBND TiNH H A TTNH CQNG H O A X A H Q I C H U N G H I A V I E T N AM
SOf G I A O P yC V A S A O T A P Doc lap - Tir do - Hanh phuc '
S6: /SGDDT-CTTT
V/v ra soat du lieu trenWebsite
tixn hieu 50 nam chien thing Dong LOG
Ha Tinh, ngay thdng 3 nam 2018
Kinh giii:
- Tnrong phong GD&DT cac huyen, thi xa, thanh pho;
- Thu tnrong cac don vi true thuoc; |
- Giam doc Trung tarn GDNN&GDTX cip huyen.
Thuc hien nhiem vu dupe phan cong tai Thong bao so 14 ETC/- PCNV ngay
27/2/2017 cua Ban To chuc Ky niem 50 nam Chien thing Dong Lpc (C4p tinh), Tinh
Doan - So Giao due va Dao tao - VNPT Ha TTnh phoi hop trien khai Cupc thi true tuyen:
"77m hieu 50 nam Chien thdng Dong Loc. Den nay. Ban to chuc cupc thi da xay dung
xong Website thi true tuyen tai Dia chi thi thu: http ://5 Onamdongloc.vnpt.hatinh.vn/vaothi
De kiem thu chuc nang Website, dam bao du lieu hpc sinh tham gia du thi dupe
chinh xac, day du. So Giao due va Dao tao yeu cau cac Phong Giao due va Dao tao, cac
CO so giao due c6 hpc sinh tham gia dang ky du thi thuc hien mot so npi dung:
- Gop y ve giao dien, npi dung website http://5Onamdongloc.vnpt.hatinh.vn/vaothi,
de xuat nhung van de can dieu chinh trong each thuc to chuc cupc thi, npi dung, hinh thuc
cua Website; ' I I
- M6i trubng vao dia chi thi thu: http://50namdongloc.vnpt.hatinh.vn/vaothi true
tilp truy cap vao dia chi du thi ciia don vi kiem tra thong tin hpc sinh don vi minh. Neu
CO thong tin chua chinh xac, cac trubng lien lac true tiep vol dong chi Thai Trubng (phu
trach ky thuat trang Web), so dien thoai: 0941615678 cung cap thong tin de dieu chinh.
Sau ngay 05/4/2018 neu don vi nao khong kiem tra, phan hoi vdi Ban to chuc cupc
thi dan den viec du lieu ve hpc sinh (do trubng cung cap) khong chinh xac, hpc sinh
khong dupe du thi thi thu trubng cac don vi phai chiu trach nhiem.
Y kien gop y xin gui ve dia chi email: phongcttt@hatirih.edu.vn truoc ngay 05/4/2018.
Yen cau cac don vi thuc hien nghiem tiic./.^
N(fi nhan:
- Nhu tren;
- Tinh doan Ha TTnh;
- Giam doc, cac POD So;
- Cac phong CM thuoc So;
- Luu: VT, CTTT.,
G I A M DOC
H A M DOC
Quoc An

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản Bộ GD&ĐT"

Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
CV 458 - Yêu cầu thông báo cho HS
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây