Cv thi 50 năm chiến thắng ngã ba Đồng Lộc

Yêu cầu thông báo cho HS

Số kí hiệu CV 458
Ngày ban hành 07/04/2018
Thể loại Văn bản Bộ GD&ĐT
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Cơ quan ban hành Bộ GD&ĐT
Người ký Phùng Xuân Nhạ

Nội dung

UBND TINH HA TINH
Sd GIAODUCVABAO TAG
S6:/^^f/SGDDT-CTTT
V/v dy thi true tuyen "Tim hieu 50 nam

Chien thang Dong Loc"                        CONG HOA XA HOI CHU NGfflA VIET NAM

Boc lap - Tu- do - Hanh phuc
Ha Tinh, ngay thdng 4 nam 2018
Kinh gui:
- Truong phong GD&DT cac huyen, thi xa, thanh pho;
- Thti truong cac don vi true thuoc;
- Giam doc Trung tarn GDNN&GDTX cap huyen.
f
Thuc hien Ke hoach lien nganh Tinh doan - So Giao due va Dao tao -
VNPT Ha Tinh ve Cuoc thi "Tim hieu 50 nam Chien thang Dong Loc", Ban to
chuc da xay dung xong Website thi true tuyen va tien hanh chay thii, den nay da
dap ung cac yeu cau ky thuat, trang Website chinh thuc de hoc sinh tham gia du
thi: http://50namdongloc. tinhdoanhatinh. vn/vaothi.
He thong thi true tuyen se mo cho thi sinh tham gia du thi trong 05 tuan, bat
dau tu ngay 10/4/2018 dSn het ngay 13/5/2018. Cu the, tuan dau tien bit ddu tu
08h00 thu Ba, ngay 10/4/2018; cac tu^n ti^p theo bdt dau tu 08h00, ngay thu Hai
hang tuan va ket thuc vao liic 24h00 ngay thu Bay.
So Giao due va Dao tao yeu cau Thu truong don vi to chuc thuc hien
nghiem tuc; kip thoi thong bao, hupng dan, tao dieu kien thuan Igi de hoc sinh tham
gia du thi day du theo quy dinh./.
Nainhan:
- Nhu tren;
- Tinh doan;
- Giam d6c, cac POD Sof;
- Phong GDPT, TX-CN;
KT. GIAM DOC
l6 GIAM DOC
- Liru: VT, CTTT.

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản Bộ GD&ĐT"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây